Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom stránok a e-shopu www.bianchi.sk  je spoločnosť NEW VELO s.r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti NEW VELO s.r.o.

so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04

IČO 48141291
DIČ 2120069501
DIČ DPH SK2120069501

zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava 3, oddiel Sro, vložka číslo 103867/B-Zbl na predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bianchi.sk 

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti NEW VELO s. r. o., so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04, IČO 48141291, DIČ 2120069501,DIČ DPH SK2120069501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 56309/B (ďalej len predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.bianchi.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.  Obchodne podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://www.bianchi.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má úmysel nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovarov v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3.  Ustanovenia, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach možno dohodnúť v kúpnej zmluve. Ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neodlučiteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Na webovej stránke poskytovateľa sú obchodné podmienky uvedené aj v preklade do anglického jazyka a nemeckého jazyka. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obchodnými podmienkami vyhotovenými v slovenskom jazyku a obchodnymi podmienkami vyhotovenými v anglickom jazyku a/alebo nemeckom jazyku, má prednosť znenie obchodných podmienok vyhotovených v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, pričom súčasťou kúpnej zmluvy môže byť aj jej preklad do anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku a prekladom kúpnej zmluvy do anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka, má prednosť znenie kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.

1.5.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravá a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich znení obchodných podmienok.

2.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.  Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri hocakej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú považované predávajúcim za správne.

2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci neplní svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnou údržbou hardvéru a softvéru tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaných predávajúcim k predaju, a to vrátane ceny jednotlivých ponúknutých tovarov. Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Ponuka tovarov a ceny tovarov ostáva v platnosti pokým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za iných individuálne dohodnutých podmienok. Celá ponuka tovarov umiestnená na webovom rozhraní obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3.2.  Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Ak nie je uvedené inak, náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú kalkulované individuálne.

3.3.  Pre objednanie tovaru výplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
    3.3.1.  objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
    3.3.2.  spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
    3.3.3.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

3.4.  Pred poslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “dokončiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky, potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Objednávka a potvrdenie objednávky sa považujú za doručené, ak ten, komu sú určené má k nim prístup na svojom elektronickom zariadení.

3.5.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá momentom doručenia prijatia objednávky kupujúcemu na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.  CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.  Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na adrese: Velocity, Medveďovej 1/A, 85104, Bratislava;
  • platobnou kartou na adrese: Velocity, Medveďovej 1/A, 85104, Bratislava;
  • platobnou kartou online;
  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim pri objednávke;
  • po dohode bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho IBAN SK32 0200 0000 0035 0832 8254 (VÚB banka, a.s.) (ďalej len „účet predávajúceho“).
  • platnou darčekovou poukážkou, ktorá bola vydaná spoločnosťou NEW VELO a to - platba v predajni, pokiaľ ide o fyzicky vydanú darčekovú poukážku, alebo online, pokiaľ bola darčeková poukážka vydaná v online forme ako kód na nákup do eshopu. 

4.2.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

4.3.  V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dni od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4.  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr pri doručení prijatia objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7. Darčekové poukážky nie je možné vrátiť a vymeniť za hotovosť, ani sa z nich nevydáva. Zákazník, ktorý chce použiť zakúpenú darčekovú poukážku, tak musí nakúpiť minimálne za jej hodnotu, alebo za hodnotu vyššiu ako je uvedené na darčekovej poukážke a rozdiel doplatiť. Po jej uplinutí doby platnosti je darčeková poukážka neplatná a zákazník stráca nárok na jej použitie alebo vrátenie.

4.8.  Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju fyzicky s tovarom či v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“), nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

5.2.  Kupujúci je podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí v prípade uvedenom v predchádzajúcom bode č.5.1. obchodných podmienok ako ani v prípadoch, v ktorých podľa zákona nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v lehote do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho, ktoré sú uvedené v bode č.12.5. obchodných podmienok.

5.3.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu č. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar spolu s doručením odstúpenia od zmluvy, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4.  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa bodu č. 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu č. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu, a to v lehote do pätnástich (15) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.  Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.  Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.9. Pokiaľ kupujúci vracia tovar, ktorý bol uhradení prostredníctvom darčekovej poukážky či už v predajni, alebo v eshope, nemá nárok na vrátenie hotovosti. Suma v hodnote darčekovej poukážky mu bude vrátená späť vo forme fyzickej darčekovej poukážky, alebo vygenerovaným unikátnym online kódom, ktorý vie použiť na ďalší nákup v eshope.

6.  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.  Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní a ten sa vráti predávajúcemu ako nedoručený, je predávajúci oprávnený si pri opätovnom doručení účtovať poplatok za opätovné doručenie tovaru vo výške poštovného vypočítaného pri objednávke tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

6.3.  Pri osobnom odbere a platbe v mieste odberu je tovar rezervovaný na 3 pracovné dni. Po uplynutí tejto lehoty ma predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4.  Pri osobnom odbere tovaru, ktorý je zaplatený vopred bezhotovostným prevodom je tovar uskladnený predávajúcim bezplatne 10 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty je tovar naďalej skladovaný predávajúcim maximálne 30 dní od prijatia objednávky, avšak za skladovací poplatok 3€ za kalendárny deň. Po 30 kalendárnych dňoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zaplatenia tovaru, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme, sa objednávka ruší a zákazníkovi sa platba vráti na ním zadaný bankový účet znížená o výšku skladovacieho poplatku, ktorý je v súčte 60 €.

6.5.  V prípade, ak nie je z dôvodov na strane kupujúceho možné tovar opakovane alebo iným spôsobom doručiť, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite nahlásiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar nebol porušený.

6.7.  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ich reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar daného druhu obvyklé, že zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý je vec obvykle používaná.

7.3.  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci pravo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo opravou; ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov od dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nedokáže opak.

7.4.  Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o tovary použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

7.5.  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky ProCycling shop, Medveďovej 1/A, 85104, Bratislava, Slovensko. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamační poriadok predávajúceho.

8.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnené zasahovanie či neoprávnené užitie programového vybavenia alebo ďalších súčastí tvoriacich webové rozhranie obchodu.

8.3.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretími osobami do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej využitím.

9.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).

9.3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5.  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

9.6.  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v čistenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.  V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (bod č. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
    9.8.1.  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
    9.8.2.  požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takýto vzniknutý stav.
Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predošlej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci pravo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.10.  Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.

10.  POSIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas kedykoľvek podľa predchádzajúcej vety odvolať.

11.  DORUČOVANIE

11.1.  Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená na jeho užívateľskom účte.

12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1.  Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodní (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecné záväzných pravých predpisov.

12.2.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha ďalšiemu povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3.  Ak je niektoré z ustanovení v obchodných podmienkach neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Dostupná len na písomné vyžiadanie kupujúceho.

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho. Adresa: NEW VELO s. r. o., so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04, Slovensko. Adresa na doručenie pošty: Medveďovej 1/A, 85104, Bratislava, Slovensko. Adresa elektronickej pošty info@bianchi.sk, telefón +421 917 344 484.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti NEW VELO s. r. o.
so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04

IČO 48141291
DIČ 2120069501
DIČ DPH SK2120069501


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 103867/B
na predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.bianchi.sk

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosti NEW VELO s. r. o., so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04, IČO 48141291, DIČ 2120069501,DIČ DPH SK2120069501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 56309/B (ďalej len „predávajúci“), vydáva v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a s ustanoveniami § 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na zabezpečenie  riadneho informovania kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátene údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv tento reklamačný poriadok.
Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho – https://www.bianchi.sk 

2.  PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

2.1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na používanie zakúpeného tovaru). Pri prípadnom osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, resp. jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

2.2.  Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavné pri jeho prevzatí, je nutné oznámiť e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (http://www.procycling.sk) bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

2.3.  Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2.4.  Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

2.5.  V prípade, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne počas záručnej doby vada, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

3.  MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese predávajúceho alebo  e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho. (obchod@procycling.sk)

3.2.  Pri uplatnení reklamácie poštou je k reklamácii potrebné pripojiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry) a kontaktné údaje kupujúceho.

3.3.  Ako dôkaz nákupu tovaru a včasného uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať takýmto dokladom, nie je možné jeho reklamáciu prijať. Telefonické posudzovanie, resp. vybavovanie reklamácií je neprípustné.

3.4.  Kupujúcemu, ktorý uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar a táto bola prijatá, sa vydá  potvrdenie o prijatí  reklamácie a najneskôr do 30 dní  písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.

3.5.  O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.

4. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

4.1.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

4.2.  Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak :
    4.2.1.  kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
    4.2.2.  kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;
    4.2.3.  z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
    4.2.4.  vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
    4.2.5.  boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie;
    4.2.6.  sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

4.3.  Za vadu nie je možné považovať:
-  vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,
-  vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.)
-  úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,
-  vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním, a pod.)

5.  ZÁRUČNÁ DOBA

5.1.  Podmienkou pre prijatie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (nevztahuje sa na tovary podliehajuce skaze) odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vybaví reklamácia opravou, doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy si tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za bezvadný,  plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.

5.2.  Prípadným vyhlásením v záručnom liste prípadne vydanom kupujúcemu, môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

5.3.  Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.4.  Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.5.  Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách tovaru vie, je povinná na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar.
 

6. PRÁVA KUPUJÚCEHO

6.1. V prípade odstrániteľných vád, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku, má kupujúci právo požadovať
-  bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád,
-  výmenu vadného tovaru za bezvadný alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2.  V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo:
-  požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný,
-  odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru).
Ako neodstrániteľná vada sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

6.3.  V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar užíval riadne ako tovar bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

6.4.  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7.  HYGIENICKÉ ZÁSADY

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na web stránke https://www.bianchi.sk spoločnosti NEW VELO, s.r.o.

8.2.  Spoločnosť NEW VELO, s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke https://www.bianchi.sk.

8.3.  Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.