5 ročná záruka na rám

KONVENČNÁ ZÁRUKA NA RÁM BIANCHI

 

Táto konvenčná záruka na rám Bianchi sa poskytuje ako doplnok k zákonnej záruke.

 

Zámerom tejto konvenčnej záruky nie je preto žiadnym spôsobom obmedziť, vylúčiť alebo poškodiť právo spotrebiteľa využívať právnu záruku poskytovanú príslušným zákonom.

 

PODMIENKY KONVENČNEJ ZÁRUKY NA RÁM BIANCHI

 

Konvenčná záruka na rám Bianchi je poskytovaná 5 rokov odo dňa dodania samotného rámu pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

 

  • Rám musí byť nový (preto nesmie byť použitý ani z druhej ruky).
  • Rám musí byť súčasťou sortimentu Bianchi a musí byť zakúpený od jedného z autorizovaných predajcov Bianchi uvedených na webovej stránke www.bianchi.com alebo od autorizovaných online predajcov (ďalej stručne označovaní ako „autorizovaní predajcovia“).
  • Kupujúci musí predložiť doklad o kúpe rámu;
  • Kupujúci musí poskytnúť dôkaz o elektronickej registrácii rámu, a to buď naskenovaním QR kódu na samotnom ráme (v blízkosti spodnej konzoly/v oblasti motora) alebo prostredníctvom webovej stránky www.bianchi.com v časti „Register your Bianchi“;
  • Kupujúci si musí overiť zakúpený rám u predajcu Bianchi pred jeho prevzatím, aby sa uistil, že je v súlade s očakávaniami a/alebo prítomnosť akýchkoľvek viditeľných chýb. Dokončená registrácia potvrdzuje, že vyššie uvedené overenie súladu bolo vykonané u predajcu Bianchi a že Produkt bol doručený v perfektnom stave a pripravený na použitie, spolu s príslušnými používateľskými príručkami.
  • Rám sa musí používať v súlade s účelom použitia uvedeným v príslušnej používateľskej príručke
  • Kupujúci musí udržiavať rám v riadnom stave podľa pokynov v návode na použitie a prípadné technické zásahy musí vykonávať špecializovaný personál zo siete predajcov.
  • Žiadateľ o záručný servis v rámci tejto konvenčnej záruky musí byť spojený so zakúpeným produktom.
  • Technická expertíza, ktorá sa má vykonať v laboratóriu Bianchi, musí potvrdiť pôvodnú chybu rámu.

Taktiež je špecifikované, že služby pri výkone tejto konvenčnej záruky budú poskytované výlučne prostredníctvom predajcu, u ktorého kupujúci zakúpil rám a/alebo kde bol rám namontovaný na bicykli Bianchi. Za týmto účelom musí kupujúci kontaktovať vyššie uvedeného predajcu.

 

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE JE POTREBNÝ BEŽNÝ ZÁRUČNÝ SERVIS

 

V prípade, že počas doby platnosti konvenčnej záruky bude rám vyžadovať opravu z dôvodu výrobnej chyby, kupujúci musí okamžite kontaktovať predajcu Bianchi, u ktorého bol rám zakúpený a/alebo zmontovaný kompletný bicykel Bianchi, popísať problém, ktorý sa vyskytol, nechať ho preskúmať a priniesť so sebou doklad o kúpe a potvrdenie o registrácii zakúpeného produktu Bianchi.

 

Zásah v rámci konvenčnej záruky môže byť vykonaný výlučne prostredníctvom predajcu, u ktorého bol rám zakúpený a/alebo zmontovaný. Vo všetkých prípadoch nákupu od predajcu, kde tento nie je schopný poskytnúť záručný servis priamo, zaistí predajca vyzdvihnutie rámu (alebo v prípade potreby bicykla) a zaslanie do Bianchi na opravu, ako aj starostlivosť o následné vrátenie produktu koncovému zákazníkovi. V rámci zákonom povolených limitov znáša prepravné náklady žiadateľ o záručný servis a Bianchi ich uhradí iba na základe konkrétnej žiadosti a na základe dokumentácie preukazujúcej zaplatenú sumu, za predpokladu, že bola uznaná prevádzka tejto konvenčnej záruky . V prípade požiadavky na opravu alebo výmenu, v súvislosti s ktorou sa zistí, že ide o vadu mimo konvenčnej záruky, bude Bianchi informovať žiadateľa o nákladoch na zásah pred jeho vykonaním. V každom prípade náklady na vrátenie rámu (chybného alebo opraveného) znáša v takomto prípade kupujúci.

 

V prípade, že kupujúci kontaktuje iného predajcu, než u ktorého bol rám zakúpený a/alebo zmontovaný, môže takýto predajca odmietnuť prevziať zodpovednosť za vybavenie prípadu. V prípade, že vybavovanie prípadu akceptuje predajca odlišný od toho, u ktorého bol produkt zakúpený, môže od kupujúceho požadovať dodatočné náklady, ktoré bude v plnej miere znášať kupujúci.

 

ROZSAH A UPLATNENIE VÝNIMEK

 

Táto konvenčná záruka sa vzťahuje iba na pôvodné chyby rámov a je poskytovaná výlučne v prospech kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, čo znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré nesúvisia s ich obchodnou, priemyselnou, remeselnou alebo profesionálnou činnosťou. Bežná záruka nepokrýva náklady na spracovanie pri výmene rámu za nový (napr. mzdové náklady na výmenu rámu). Tieto náklady budú kupujúcemu vyčíslené pred vykonaním záručného servisu.

  

Konvenčná záruka tiež vylučuje všetky škody vyplývajúce z: bežného opotrebovania, nedostatočnej údržby, používania korozívnych produktov, prepravy, nehôd, nesprávneho používania, zlého zaobchádzania alebo nedbalosti, estetických chýb, ktoré neboli nahlásené predajcovi v čase nákupu rámu, nesprávneho montáž príslušenstva, úprava rámu pridaním alebo úpravou nepovolených komponentov, použitie podľa nesprávneho zamýšľaného účelu, farebné zmeny a/alebo znehodnotenie nálepiek a nálepiek (v dôsledku vplyvov na životné prostredie/klímu a/alebo iných škodlivých látok). Trvanie tejto konvenčnej záruky sa počíta výlučne od dátumu prvého nákupu rámu. V dôsledku toho po oprave alebo výmene rámu zostane trvanie konvenčnej záruky nezmenené a nová záručná doba na opravený alebo vymenený rám nezačne plynúť. Ak sa uzná, že rám je potrebné vymeniť v rámci tejto konvenčnej záruky, Bianchi bude mať možnosť dodať kupujúcemu podobný rám rovnakej hodnoty alebo s rovnakými technickými vlastnosťami, ak rovnaký rám už nie je dostupný a/alebo vo výrobe. 


Svoj Bianchi bicykel viete zaregistrovať na bianchi.com v uvedenej sekcií: https://www.bianchi.com/register-your-bianchi/